AbiData audyt bezpieczenstwa teleinformatycznego
home audyty audyt bezpieczeństwa teleinfomatycznego

Audyt Bezpieczeństwa Teleinfomatycznego
AUDYT BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO to przede wszystkim zapewnienie strategii oszczędności, optymalizacji i bezpieczeństwa środowiska informatycznego.

Celem Audytu Bezpieczeństwa Teleinformatyczne go jest analizą systemu przetwarzającego dane w Organizacji pod kątem bezpieczeństwa i zapewnienia poufności, integralności oraz dostępności chronionej informacji.


Audyt jest formą działania kontrolnego audyt bezp teleinf.jpgmającego n a celu wyznaczenie pewnej ścieżki rozwoju dla audytobiorcy. Audyt nie może być odbierany u audytobiorcy jako działanie mające na celu wyszukanie błędów i odpowiedzialnych za to osób!!! Audyt jest procesem samodoskonalenia się Organizacji, podnoszenia jej świadomości i ma za zadanie przede wszystkim potwierdzenie zgodności wdrożonego systemu teleinformatycznego z założonymi standardami zarządzania.

 

KORZYŚCI:

  • oszczędności finansowe - wymierną korzyścią z audytu teleinformatycznego jest ograniczenie kosztów związanych z funkcjonowaniem informatyki w audytowanej organizacji. Audytorzy wspierają audytowanego w optymalizacji wykorzystania już posiadanych zasobów;

  • obiektywna ocena środowiska informatycznego - kolejną zaletą audytu teleinformatycznego jest analiza stanu i funkcjonowania środowiska informatycznego audytowanego. Obiektywna ocena może być dokonana jedynie przez osoby niezwiązane z ocenianym środowiskiem. Ocena dokonana przez kompetentny zespół konsultantów, działających w oparciu o międzynarodowe standardy, wyznaczy ścieżkę rozwoju dla audytowanego i jego komórki IT;

  • budowanie świadomości  - audyt teleinformatyczny podnosi świadomość, zarówno kadry zarządzającej jak i pracowników, dotyczącą istniejących i możliwych zagrożeniach związanych ze środowiskiem informatycznym i ich wpływie na funkcjonowanie organizacji;

  • wsparcie przy analizie ryzyka - audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego wskaże możliwości oceny zidentyfikowanych zagrożeń związanych z funkcjonowaniem IT w organizacji;

  • konsultacje techniczne - audytorzy to przede wszystkim specjaliści w obszarach objętych audytem, więc niewątpliwą korzyścią dla administratorów IT będzie możliwość spotkania się z nimi, zasięgnięcia opinii oraz wymiany doświadczeń.wiecej